20. aug
 
First House i fokus - igjen
HA MENER 

Publisert: 30.mai.2014 04:00
Oppdatert: 05.jun.2014 07:07

Ur­oen rundt PR-by­r­ået First House had­de så vidt lagt seg, før det igjen får opp­merk­som­het for sin kon­tro­ver­si­el­le virk­som­het. Af­ten­pos­ten kun­ne i går for­tel­le at First House har til­budt en rek­ke in­ter­na­sjo­na­le ol­je­sel­ska­per bi­stand, slik at de skal unn­gå å hav­ne på svar­te­lis­ten for Ol­je­fon­det. Det er Fi­nans­de­par­te­men­tet som i ap­ril ned­sat­te en eks­pert­grup­pe som skul­le vur­de­re om det stat­li­ge Ol­je­fon­det bør av­stå fra in­ves­te­rin­ger i kull- og ol­je­sel­skap, for å ha en mer mil­jø­venn­lig pro­fil. Det­te er selv­sagt in­gen god ny­het for de sel­ska­pe­ne som har, el­ler kan få, fon­det som in­ves­tor.

Men First House kan hjel­pe. By­r­ået har hen­vendt seg til den glo­ba­le olje- og gass­or­ga­ni­sa­sjo­nen i Lon­don, med med­lem­mer som Shell, BP og To­tal. First House re­kla­me­rer med at by­r­åets råd­gi­ve­re med tung er­far­ing fra norsk toppoli­tikk, fle­re gan­ger har for­hind­ret at sel­ska­per ble kas­tet ut av Ol­je­fon­det. Nå til­byr First House å ar­bei­de i ku­lis­se­ne for å sør­ge for at det ikke blir noen endr­ing i Ol­je­fon­dets mil­jø­pro­fil.

Det er in­gen tvil om at First House har det nød­ven­di­ge kon­takt­net­tet for å gjø­re en slik jobb. Geir Gjer­van, ve­te­ran fra ol­je­bran­sjen, og tid­li­ge­re FN-am­bas­sa­dør og stats­sek­re­tær Mor­ten Wet­land er blant dem som skal bi­stå ol­je­sel­ska­pe­ne, sam­men med Tor­bjørn Giæ­ver Erik­sen og Jan-Erik Larsen, beg­ge tid­li­ge­re Ap-po­li­ti­ke­re som har job­bet tett mot stats­mi­nis­te­rens kon­tor.

First House opp­trer i det skjul­te som på­virk­nings­agen­ter for næ­rings­li­vet. Det pro­ble­ma­tis­ke er at vi på grunn av de hem­me­li­ge kun­de­lis­te­ne ikke vet hvor­dan det po­li­tis­ke kon­takt­net­tet til PR-agen­te­ne bru­kes. Fra vårt stå­sted ser vi det også som be­ten­ke­lig at sen­tra­le med­ar­bei­de­re i en so­si­al­de­mo­kra­tisk re­gjer­ing så raskt skif­ter side, og he­ver fle­re gan­ger sin politikerlønn på å mot­ar­bei­de nett­opp det de sto for da de satt i re­gjer­in­gen. PR-bran­sjen hev­der jevn­lig at den bi­drar til mer åpen­het og de­mo­kra­ti­ser­ing. Gang på gang ser vi at det mot­sat­te er til­fel­le.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke