buy Instagram followers
Evden eve nakliyat Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
istanbul evden eve nakliyat
hacklink
paykwik
iptv
justin tv
paykasa paykwik
22. okt
 
Når felles kulturarv forfaller
HA MENER 

0
Publisert: 14.okt.2014 04:00
Oppdatert: 14.okt.2014 07:07

Kir­ke­ver­gen i Rings­aker får an­ta­ke­lig 7,5 mil­li­o­ner kro­ner til rå­dig­het for å ved­li­ke­hol­de kir­ke­byg­ge­ne i kom­mu­nen. Egent­lig er det be­hov for seks gan­ger så mye pen­ger. Kom­mu­ne­ne har an­svar for å be­vil­ge nød­ven­di­ge mid­ler til in­ves­te­rin­ger i kir­ke­ne, og bare i Rings­aker er det alt­så be­reg­net et et­ter­slep på ved­li­ke­hold på om lag 60 mil­li­o­ner kro­ner. Som HA for­tal­te i går, har Rings­aker kir­ke­li­ge fel­les­råd bedt om 1,5 mil­li­o­ner år­lig for å re­stau­re­re kir­ke­byg­ge­ne og 500.000 til eks­tra­or­di­nært ved­li­ke­hold. Det er ment å i alle fall stop­pe van­net fra å ren­ne inn gjen­nom ta­ket på Stav­sjø kir­ke.

Si­tua­sjo­nen er lan­gt fra spe­si­ell for Rings­aker. Kir­ke­lig ar­beids­gi­ver- og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­sjon (KA) gjen­nom­fø­rer kon­trol­ler hvert fjer­de år og an­slår at mer enn hver fjer­de kir­ke har util­freds­stil­len­de til­stand på yt­ter­veg­ge­ne og mer enn hver fem­te kir­ke har dår­lig, el­ler mind­re bra til­stand på tak og tårn. Ved­li­ke­holds­et­ter­sle­pet na­sjo­nalt vil alt­så kos­te over ti mil­li­ar­der å hen­te inn. For­fal­let har fått over­ta­ket. Rap­por­ten fra KA vi­ser at til­stan­den hel­ler ikke er i bedr­ing, men at in­ves­te­rin­ger og re­ha­bi­li­ter­ing sta­dig blir ut­satt. Å hol­de gam­le kir­ker ved like, er na­tur­lig nok en enorm kost­nad. Sto­re bygg med gam­le grunn­mu­rer, veg­ger, tårn og tak kre­ver gjer­ne til­syn og re­pa­ra­sjon av fag­folk som be­hers­ker gam­le byg­ge­tek­nik­ker, noe som fort gjør det kost­bart. Der­for bru­kes pen­ge­ne som re­gel på guds­tje­nes­ter og and­re ar­ran­ge­men­ter i kir­ke­li­vet.

Kir­ke­ne er kul­tur­bygg og til­hø­rer våre fel­les­ver­d­ier. De er tra­di­sjons­bæ­re­re og vik­ti­ge mø­te­plas­ser for svært man­ge nord­menn i uli­ke fa­ser av li­vet. Det er kom­met for­slag om å av­vigs­le kir­ker, slik at de i ste­det for rent re­li­gi­ø­se kir­ke­rom kan fun­ge­re mer som kul­tur­hus og nøy­tra­le se­re­mo­ni­rom - og der­med kan­skje også kom­me inn un­der and­re bud­sjet­ter. Det er egent­lig en an­nen dis­ku­sjon, men vi tvi­ler på om det vil bed­re si­tua­sjo­nen for sel­ve byg­ge­ne. Uan­sett hva kir­ke­ne bru­kes til, må de være tryg­ge å opp­hol­de seg i, både for an­sat­te og be­sø­ken­de, og det øko­no­mis­ke an­sva­ret for det er plas­sert lo­kalt.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
evden eve nakliyat