buy Instagram followers
paykwik bozum
Evden eve nakliyat Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
istanbul evden eve nakliyat
hacklink
buy instagram followers
justin tv
paykasa paykwik
18. okt
 
Trosser asylråd fra UDI
HA MENER 

Publisert: 15.des.2014 04:00
Oppdatert: 15.des.2014 07:10

Kri­tik­ken mot re­gje­rin­gens prak­sis for ut­sen­del­se av asyl­sø­ke­re øker. I hel­gen av­dek­ket Af­ten­pos­ten at jus­tis­mi­nis­ter An­ders Anundsen (Frp) har tros­set klare råd fra Ut­lendingsdirektoratet (UDI). Al­le­re­de sist som­mer send­te nem­lig UDI et brev til Jus­tis­de­par­te­men­tet, og opp­ford­ret den po­li­tiske le­del­sen til å brem­se tem­po­et i re­tur av asyl­sø­ke­re. År­sa­ken var at den hu­ma­ni­tære si­tua­sjo­nen i Af­gha­ni­stan var for­ver­ret, og at kvin­ner og barn var sær­lig ut­satt. I bre­vet fra UDI he­ter det der­for at det er grunn til å end­re gjel­den­de prak­sis.

Par­ti­ene som står bak den bor­ger­lige sam­ar­beids­er­klæ­rin­gen lov­te i sin tid at man skul­le ta mer hen­syn enn de rød­grønne til asyl­barn som har opp­holdt seg i man­ge år her i lan­det. I ste­det har Jus­tis­de­par­te­men­tet sendt ut nes­ten dob­belt så man­ge len­ge­væ­ren­de asyl­barn som den for­ri­ge re­gje­rin­gen.En av de vik­tigste be­grun­nel­se­ne har nett­opp vært at man anså det som for­svar­lig å re­tur­ne­re barn til Af­gha­ni­stan. Nå vi­ser det seg alt­så at UDI har ad­vart ty­de­lig mot det­te. UDI vi­ser i sin be­grun­nel­se til FNs høy­kom­mis­sær for flykt­nin­ger, som end­ret sin hold­ning til å re­tur­ne­re flykt­nin­ger til Af­gha­ni­stan al­le­re­de som­me­ren 2013. Men UDI bruk­te nes­te­ne et år på å gjø­re egne un­der­sø­kel­ser om for­hol­de­ne i Af­gha­ni­stan, i til­legg til å inn­hen­te in­for­ma­sjon om prak­sis i and­re land. Ad­var­se­len fra UDI var med and­re ord so­lid fun­dert.Det­te har imid­ler­tid ikke gjort inn­trykk på jus­tis­mi­nis­te­ren. Re­gje­rin­gen har fort­satt, fem må­ne­der senere, ikke klart å ta stil­ling til UDIs opp­ford­ring. I ste­det har man stilt en rek­ke nye spørs­mål til UDI, blant an­net en vur­de­ring av hvor streng asyl­prak­sis det er mu­lig for Norge å ha når vi sam­ti­dig må opp­fyl­le våre in­ter­na­sjo­nale for­plik­tel­ser.Venst­res Tri­ne Skei Gran­de og KrF-le­der Knut Arild Har­ei­de skrøt av at de had­de gjort mer for asyl­bar­na på 14 da­ger enn SV had­de fått til på åtte år. Hvor er Har­ei­de og Skei Gran­de nå? Hvor er det blitt av for­sva­ret for de len­ge­væ­ren­de asyl­bar­na?

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
evden eve nakliyat