buy Instagram followers
Evden eve nakliyat Hesaplı Krediler Hızlı Krediler
istanbul evden eve nakliyat
hacklink
buy instagram followers
justin tv
paykasa paykwik
19. okt
 
Utdanning og helse hos eldre
HA MENER 

0
Publisert: 19.sep.2014 04:00
Oppdatert: 19.sep.2014 10:02

Lan­ser­in­gen av rap­por­ten «Hel­se hos eld­re», som er en del­rap­port til den sto­re Folkehelserapporten 2014, for­tel­ler om en norsk suk­sess­his­to­rie og om be­ty­de­li­ge ut­ford­rin­ger vi står over­for de kom­men­de ti­å­re­ne. Le­ve­al­de­ren i Norge sti­ger jevnt og trutt. Be­reg­net le­ve­tid vok­ser fak­tisk så mye som to-tre må­ne­der for hvert år som går. Mest for menn, som fra før har la­vest gjen­nom­snitt­lig le­ve­al­der. Mye av ned­gan­gen skyl­des at folk har stum­pet røy­ken, og menn kom først i gang med det.

Men sam­ti­dig som at øk­nin­gen i le­ve­al­der og der­med an­de­len eld­re i be­folk­nin­gen er en suk­sess­his­to­rie, står den fram som en ut­fordr­ing for det nors­ke sam­fun­net. I 2012 var det om lag fem per­so­ner i ar­beids­før al­der per pen­sjo­nist. Får vi en ut­vikl­ing med mid­dels øk­ning i le­ve­al­der, vil an­tal­let syn­ke til 2,1 om noen år. Ver­ken inn­vandr­ing el­ler hø­ye­re frukt­bar­het kan end­re ut­sik­te­ne mye. Det­te un­der­stre­ker hvor vik­tig det er å leg­ge til ret­te for at flest mu­lig eld­re får en fin al­der­dom med god hel­se og godt funk­sjons­ni­vå, slik at den en­kel­te kan stå leng­re i ar­beid og ha mind­re be­hov for hjelp.

Rap­por­ten pe­ker på sto­re so­si­a­le for­skjel­ler i for­ven­tet le­ve­al­der og livs­kva­li­tet for eld­re. Til­ret­te­legg­ing for et ak­tivt liv er av­gjø­ren­de for funk­sjons­ni­vå. Det sam­me er so­si­al kon­takt, og ikke minst sam­vær med bar­ne­barn trek­kes fram som liv­gi­ven­de. Men ikke minst er ut­dan­ning og god øko­no­mi av­gjø­ren­de. Blant dem som had­de kun grunnskoleutdanning, har 14 pro­sent dår­lig el­ler me­get dår­lig hel­se i al­ders­grup­pen 67 år og eld­re. Blant dem med høy­sko­le- el­ler uni­ver­si­tets­ut­dan­ning, var an­de­len der­imot bare ni pro­sent. Tall fra fem fyl­ker vi­ser at de med hø­ye­re ut­dan­nings­ni­vå had­de fær­re pla­ger i høy al­der enn de med la­ve­re ut­dan­nings­ni­vå.

Rap­por­ten vi­ser alt­så at da­gens sto­re ut­fordr­ing med å stop­pe fra­fal­let fra vi­de­re­gå­en­de ut­dan­ning også hen­ger nøye sam­men med hvor­dan sam­fun­net fram­over skal hånd­te­re at vi blir sta­dig fle­re eld­re.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke
evden eve nakliyat