22. aug
 
Sa ja til Jacobsen-senter
Formannskapet var samstemte om å fortsette prosessen fram mot et Rolf Jacobsen-senter.

Publisert: 29.jun.2016 13:40
Oppdatert: 29.jun.2016 15:17

Det har vært stor de­batt rundt spørs­må­let om etab­le­ring av et Rolf Jacobsen-sen­ter i den internasjonalt anerkjente dik­te­rens lei­lig­het, et­ter at råd­man­nen av øko­no­mis­ke grun­ner fra­rå­det formannskapet å gå vi­de­re med pro­sjek­tet. Et­ter at po­si­sjons­par­ti­ene vars­let at de var po­si­ti­ve til vi­de­re ar­beid mot et sen­ter, gjen­sto det å se hvor bred po­li­tisk støt­te fort­satt ar­beid mot etab­le­ring even­tu­elt vil­le få.

Bred enig­het 

Ikke mind­re enn tre for­slag lå på møte­bor­det i for­mann­skaps­sa­len ons­dag mor­gen. I til­legg til råd­man­nens inn­stil­ling had­de både Regn­bue­al­li­an­sen og Ap le­vert hvert sitt al­ter­na­ti­ve forslag – som beg­ge in­ne­bar støt­te til vi­de­re ar­beid mot et Jacobsen-sen­ter: 

– Vi må iva­re­ta Skap­pels gate 2 som en av Hamars eld­ste byg­nin­ger, og ikke minst løf­te fram og for­mid­le Rolf Jacobsens for­fat­ter­skap, fram­holdt Ar­bei­der­par­ti­ets grup­pe­le­der Gre­te Solli – og fore­slo at kom­mu­nen skul­le be­gyn­ne med å av­slut­te leie­for­hol­de­ne i byg­nin­gen. 

De to inn­stil­lin­ge­ne ble til slutt sydd sam­men, og en­stem­mig ved­tatt. For­slaget in­ne­bæ­rer blant an­net at kom­mu­nen av­slut­ter da­gens ut­leie, og at det skal job­bes mot å sik­re øko­no­misk grunn­lag for drift in­nen ut­gan­gen av pe­ri­oden.

– Øko­no­misk for­svar­lig

Om­byg­ging og re­ha­bi­li­te­ring av byg­nin­gen er es­ti­mert til å koste 6 mil­li­o­ner, mens etab­le­ring er be­reg­na å kos­te 4 mil­li­o­ner fram til sen­te­ret er i full drift. Ved­ta­ket skjer mens kom­mu­ne­sty­ret kut­ter mil­li­o­ner for å få bud­sjet­tet i ba­lan­se. Det er upro­ble­ma­tisk, me­ner fun­ge­ren­de ord­fø­rer Inga Bo­rud – og for­sik­rer at det­te ikke vil gå på be­kost­ning av and­re kom­mu­na­le opp­ga­ver:

– Det blir feil fo­kus å set­te Rolf Jacobsen opp mot sko­ler og bar­ne­ha­ger. Det­te skal nå inn­ar­bei­des i in­ves­te­rings­pla­nen og vil ikke bli fi­nan­si­ert over drifts­bud­sjet­tet. Der­med kom­mer det ikke til å gå ut over and­re tje­nes­ter. Jeg sy­nes det først og fremst er hyg­ge­lig å se at for­mann­ska­pet går sam­men om å for­mid­le Jacobsens arv.

Blant dem som jub­let for ved­ta­ket, var le­der i Rolf Jacobsens ven­ner, Gun­nar Brox Haugen: 

– Det er vel­dig godt å se at det er po­li­tisk enig­het og fel­les for­stå­el­se av kul­tur­ar­ven til Jacobsen, ut­tal­te han etter møtet.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke