26. apr
 
Vi møter 2018 med optimisme
Både privatpersoner og bedrifter i Innlandet føler seg rimelig trygge på at 2018 blir et bra år med vekst. Bankdirektør Richard Heiberg savner likevel vilje til innovasjon og framtidstenkning.

Publisert: 28.des.2017 14:20
Oppdatert: 28.des.2017 14:38

Richard Heiberg i Sparebank 1 Østlandet tar imot oss i bankens lokaler i sentrum. Han virker å være i godt humør, til tross for at ukjente gjerningsmenn har knabbet snøskuffa hans i løpet av høytiden. Det skuffende tyveriet er likevel ikke nok til å måke vekk den gode romjulsstemningen.

Også i år har banken fått gjennomført en stor spørreundersøkelse hvor 1.000 bedrifter og 2.000 privatpersoner fra Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus har svart på spørsmål om troen på økonomien i det kommende året.

Hvordan er utsiktene hjemme, i bedriftene og i landet for øvrig?

– Vi er optimister for 2018!

Det er kortversjonen av Heibergs konklusjon etter å ha gått gjennom alle svarene som er hentet inn av Kantar TNS.

– Bedriftene tror på både økt etterspørsel, omsetning og lønnsomhet, fortsetter han.

Eksport og reiseliv

Blant de virkelig positive respondentene finner vi blant annet bedrifter som driver med eksport. Dagens svake kronekurs gjør det rett og slett mer lønnsomt å sende lokale varer til utlandet. Samtidig har det blitt dyrere å importere varer, noe som igjen styrker lokale produsenter som konkurrerer med utenlandske aktører.

– Hva er årsaken til at de lokale bedriftene føler seg så trygge?

– Innlandet er ikke rammet av nedgangen i oljesektoren. Her er utviklingen jevnere, uten de store toppene og bunnene som man opplever andre steder i landet, mener Heiberg.

Bedrifter innen turisme, næringsliv og tjenesteytende næringer ser også positivt på framtiden.

Ingen bransjer er direkte pessimistiske, men primærnæringen er minst positiv – selv om svarene også her er på plussiden.

– Primærnæringen er veldig jevn og stabil. Her er folk ganske nøkterne av natur, smiler Heiberg – som ikke ser grunn til bekymring selv om bøndene og skogbrukerne ikke gløder av eufori.

Etterlyser innovasjon

Stemningen er derimot ikke fullt så positiv når det kommer til bedriftenes tro på nyansettelser. Heller ikke når det kommer til investeringer og innovasjon får Innlandet godkjent. Heiberg etterlyser mer vilje til nytenking og modernisering:

– Vi ser at bedriftene er mer tilbakeholdne når det kommer til nyansettelser. I tillegg er det lite eller ingen planer om større investeringer og dyptgående innovasjoner. Her mener jeg bedriftene må ta i et tak.

– Har du eksempler på hva du ønsker å se mer av?

– 3D-printing for eksempel. Se på industrien innen bildeler på Raufoss. Her har man begynt å 3D-printe maskindeler. Digitalisering og innovasjon er noe alle bedrifter burde være opptatt av.

Heiberg vil samtidig presisere at summen av alle svarene i undersøkelsen gir god grunn til å møte det nye året med en positiv og rakrygget holdning.

– Vil optimismen være like stor om et år?

– Jeg håper på fortsatt optimisme i Innlandet. Kombinasjonen av lavt rentenivå, landets laveste arbeidsledighet og en relativt svak kronekurs legger alt til rette for verdiskapning i vårt område.

Menn er mest positive

For­bru­ker­ne i Inn­lan­det har tro på egen øko­no­mi i året som kom­mer, men er li­ke­vel mer pes­si­mis­tis­ke enn i res­ten av lan­det.

Un­der­sø­kel­sen fra Kan­tar TNS vi­ser at fler­tal­let av de spur­te inn­byg­ger­ne i Inn­lan­det har tro på at egen øko­no­mi vil bli styr­ket i lø­pet av 2018.

– Åtte av ti hus­hold­nin­ger spår at 2018 vil bli bed­re enn 2017, opp­sum­me­rer Richard Heiberg.

Den stør­ste fram­gan­gen fin­ner vi i ka­te­go­ri­en som om­hand­ler lan­dets øko­no­mi det sis­te året. Her er den dype pes­si­mis­men fra 2016 for­vand­let til mild op­ti­mis­me. Også tro­en på Norge har bed­ret seg, og pes­si­mis­men er be­ty­de­lig mind­re enn i bunn­å­ret 2015.

Un­der­sø­kel­sen vi­ser at menn er mer op­ti­mis­tis­ke enn kvin­ner når det kom­mer til egen øko­no­mi. Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Siv Sten­seth me­ner det kan ha en sam­men­heng med at menn i snitt tje­ner bed­re enn kvin­ner.

I til­legg er det helt klart størst op­ti­mis­me blant per­so­ner med høy­ere ut­dan­ning, noe som igjen hen­ger sam­men med høy­ere lønn.

Al­ders­grup­pen 18–29 år er mest po­si­ti­ve, mens op­ti­mis­men syn­ker grad­vis med al­de­ren. Først et­ter pas­ser­te 60 år fin­ner vi et fler­tall av per­so­ner som har re­du­sert tro på øko­no­mi­en i 2018.

– Unge men­nes­ker er av na­tur mer op­ti­mis­tis­ke, sier Heiberg.

For­bru­ker­ne i Hedmark og Opp­land er sam­ti­dig mer ne­ga­ti­ve enn res­ten av be­folk­nin­gen til lan­dets øko­no­mi. I til­legg er folk i Inn­lan­det ge­ne­relt mer nøk­ter­ne når det kom­mer til egen øko­no­mi.

– Vi kom­mer ikke helt uten­om det vel­kjen­te «inn­lands­lyn­net», smi­ler Heiberg av­slut­nings­vis.

 
Kommentarfeltet er stengt mellom
22:00 og 08:00
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.