23. aug
Gamle rådhuset. FOTO: Trond Lillebo
 
Nytt spisested på gang i gamle rådhuset
Gård­ei­er Chris­ti­an Vold be­kref­ter at re­stau­rant­kje­den O’Lea­ry’s er en svært sann­syn­lig ak­tør til å flyt­te inn i gam­le Ha­mar råd­hus.

Publisert: 04.des.2015 16:28
Oppdatert: 04.des.2015 16:52

Chris­ti­an Vold og hans sel­skap Vold Ei­en­dom­mer AS kjøp­te i fjor høst gam­le Ha­mar råd­hus for 12 mil­li­o­ner kro­ner. Den sto­re og his­to­risk vik­ti­ge by­går­den i Strand­ga­ta 23 står nå for­an mas­si­ve for­and­rin­ger.

I no­vem­ber be­kref­tet Vold at han øns­ker å etab­le­re tre nye ser­ve­rings­ste­der i byg­get, uten at han på da­væ­ren­de tids­punkt kun­ne gå mer i de­talj.

– Vi ar­bei­der med å få på plass tre ser­ve­rings­ste­der i Fes­ti­vi­te­ten. Tan­ken er å sam­le fle­re va­ri­er­te, gode kon­sep­ter i sam­me om­rå­de som skal ut­fyl­le til­bu­det som al­le­re­de er i byen, sa han til HA.

O’Lea­ry’s er ak­tu­ell

I no­vem­ber­ut­ga­ven av Spa­re­ban­ken Hedmarks ny­hets­ma­ga­sin «Kon­junk­tur» blir den svens­ke re­stau­rant­kje­den O’Lea­ry’s pre­sen­tert som en av ak­tø­re­ne som snart skal inn i byg­nin­gen.

Gård­ei­er Vold sier der­imot at av­ta­len ennå ikke er i boks.

– Vi er i dia­log med fle­re ak­tø­rer. O’Lea­ry’s er en av de vi har av­slut­ten­de sam­ta­ler med, men jeg kan ikke be­kref­te 100 pro­sent hvil­ke kon­sep­ter som sig­ne­res i den sam­lin­gen av ser­ve­rings­ste­der vi leg­ger opp til i Vic­to­ria og det gam­le råd­hu­set, skri­ver han i en tekst­mel­ding til HA.

Vi­de­re skri­ver han føl­gen­de:

– Vi er i slutt­for­hand­lin­ger om etab­le­rin­gen i de­ler av are­a­let i før­s­te eta­sje i råd­hu­set og Vic­to­ria. O’Lea­ry’s er her en svært sann­syn­lig ak­tør.

Ut­vi­der i alle eta­sjer

Vold øns­ker fore­lø­pig ikke å si noe om når av­ta­len ven­tes å være på plass. Han kan hel­ler ikke si noe om åp­nings­da­to, da det­te lig­ger et styk­ke fram i tid. De nye ser­ve­rings­ste­de­ne skal ha en sam­let ka­pa­si­tet på 380 sit­te­plas­ser.

Pla­nen til Vold Ei­en­dom­mer er å flyt­te Vic­to­ria Bin­go og slå ned veg­gen mel­lom bin­go­en og lo­ka­le­ne til Ha­mar­re­gio­nen Ut­vik­ling. En av re­stau­ran­te­ne er plan­lagt å strekke seg mel­lom de to byg­ge­ne, og det er også snakk om å etab­le­re en natt­klubb.

Vic­to­ria Ho­tell skal også ut­vi­des med 45 rom i tred­je og fjer­de eta­sje av Fes­ti­vi­te­ten.

Fra før eier Vold Ei­en­dom­mer AS fle­re re­stau­ran­ter og by­går­der i Ha­mar sent­rum, der­iblant Vic­to­ria Ho­tell, Nagomi, Vic­to­ria­ha­ven og by­går­den i krys­set Torg­ga­ta-Park­ga­ta hvor Dol­ly Dimple’s hol­der til.

 
Siste nytt fra nyheter
Sjefredaktør:Carsten Bleness »
Nyhetsredaktør:John Arne Holmlund »
Digitalredaktør:Anne Ekornholmen »
Sportsredaktør:Rune Steen Hansen »
Kulturredaktør:Geir Vestad »

Kundeservice/abonnement:abo@h-a.no
HA arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. HA har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
 
HA bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her. Les mer om vilkår og samtykke